Hướng dẫn cài đặt cấu hình GPRS cho máy IWL

Đặt cấu hình mạng để kết nối mạng được nhanh hơn. Tùy vào Simcard sử dụng (Vina, Vietel hay Mobi) mà cấu hình APN/LOGIN/PASSWORD có thể khác nhau, các thông số còn lại giống nhau. Cách thực hiện như sau:
1. Từ màn hình chờ, nhấn phím “.” Và nhập vào Password
2. TELIUM MANAGER -> Initialization -> Paramerters -> Network Access
3. Chọn GPRS.
4. Nhập APN: m3-world (VINAPHONE) m-wap (MOBIFONE) v-internet (VIETTEL)
5. Nhập LOGIN: mms (VINAPHONE) mms (MOBIFONE) để trống (VIETTEL)
6. Nhập PASSWORD: mms (VINAPHONE) mms (MOBIFONE) để trống (VIETTEL)
7. GATEWAY: Giữ nguyên (0),
8. STATE GPRS: chọn “Auto connection”
9. TPE ON BASE: chọn “GPRS/GSM”
10. HEADER INFO: chọn “Provider”
11. FALLBACK NETWORK: chọn “No”
12. DONE, REBOOT TERMINAL!

Tin Khác Cùng Mục